EHL 12.04.2023 üldkoosoleku protokoll
There are no translations available.

EHL 12.04.2023 üldkoosoleku protokoll

Zoomis, algus kell 18.30, lõpp kell 20.50

Koosoleku juhataja: Laura-Liisa Heinoja

Koosoleku protokollija: Liina Vaher

Koosolekust osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile.

 

 

Isiklikult osaleb 34 inimest, lisaks 41 volitust. Kokku on hääli 73 (kaks inimest, kes isiklikult osalevad, on ühtlasi volitusega oma hääled andnud ka kahele kohalviibivatele esindajatele).

Esmalt täpsustati kohalolevate inimeste nimekirja, volituste olemasolu ning selgitati, et ettepanekute  hääletamiseks kasutatakse polli funktsiooni.

Päevakord:

1)      Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2)      EKL hurtade maastikujooksu võistluste korraldamise ja hindamise eeskirja arutelu, kinnitamine ja esitamine EKL volinike kogule

3)      EKL poolt omistatavate tsempionitiitlite statuudi muutmisettepaneku arutelu, heakskiitmine ja esitamine EKL volinike kogule

4)      Muud küsimused

 

Päevakorra kohta märkusi ja kommentaare ei olnud.

 

1)      Ettepanek: kinnitada päevakord.

Hääletuse tulemused: Poolt 58, ei hääletanud 15

Otsus: Kinnitada päevakord esitatud kujul.

 

Järgmiseks valime koosoleku juhataja ja protokollija. Liina Vaher teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Laura-Liisa Heinoja, ning pakub protokollijaks ennast. Teisi kandidaate ei esitata.

 

2)      Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Laura-Liisa Heinoja ning protokollijaks Liina Vaher.

Hääletuse tulemus: poolt 73, vastu ja erapooletuid 0

 

Otsus: valida koosoleku juhatajaks Laura-Liisa Heinoja ning protokollijaks Liina Vaher.

 

Laura-Liisa selgitab, et eeskirja punkt punkti haaval koosolekul arutama ei ole mõistlik hakata, vaid tuleks läbi hääletada põhimõttelisemaid, kõige rohkem arutelu põhjustanud punktid. Täna öösel on saatnud omapoolsed märkused eeskirja kohta Katrin Raie. Nende ettepanekutega töötab töörühm edasi. Mai keskpaigaks saame valmis uue versiooni, mille saadame kõigile liikmetele. Sihiks on dokument kinnitada 13.06 toimuval EKL volinike kogu koosolekul, ning see tähendab, et tõenäoliselt on eeskirja esitamise tähtaeg 23.05. Kaks dokumenti (tsempionitiitlite statuut ja maastikujooksude eeskiri) on omavahel tihedalt seotud. Alustame kõigepealt põhimõtteliste punktide hääletamisest.

Toimus arutelu, mitme serdiga saadakse tšempioniks naaberriikides. Vajalike sertide arvu osas on liikmete osas erinevaid seisukohti, seetõttu on mõistlik valida lõplik variant välja hääletamise teel.

 

3)      Ettepanek: EST M CH saamiseks on vaja a) 3 serti b) 4 serti c) 5 serti. Lisaks on vajalik serdid koguda vähemalt kahelt erinevalt hooajalt (kusjuures viimane sert peab olema saadud mitte varem kui 2023 a, v.a 5 serdi puhul.

 

Hääletuse tulemused: a) 49 poolthäält; b) 37 poolthäält c) 7 poolthäält.

 

Otsus: esitada volinike kogule ettepanek, et EST M CH saamiseks on vaja 3 serti. Lisaks on vajalik serdid koguda vähemalt kahelt erinevalt hooajalt, kusjuures viimane sert peab olema saadud mitte varem kui 2023 a.

 

Toimus arutelu serdiväärilise tulemuse osas-selles küsimuses on jällegi erinevaid arvamusi. Hetkel meie reeglites on serdivääriliseks tulemuseks alates 2/3 maksimaalsest punktisummast. Üheks ettepanekuks oli et selleks võiks 2/3 asemel edaspidi olla 75%. Mõnedes tõugudes on 75% maksimaalsest võimalikust punktisummast väga raske saada. Varasemalt on paljud serdid saadud 2/3 maksimaalsete punktidega.

 

4)      Ettepanek: Serdivääriline tulemus oleks edaspidi 2/3 asemel 75% maksimaalsest võimalikust punktisummast.

Hääletuse tulemused: 27 poolthäält, 44 vastu, 2 erapooletu.

 

Otsus: esitada volinike kogule ettepanek, et serdivääriline tulemus on 2/3 maksimaalsest võimalikust punktisummast.

 

Liikmed avaldasid arvamusi munanditeta koerte tiitlite ja sertide saamise kohta. Mõnede liikmete arvates ei tohiks neile anda tiitleid, mõnede arvates võiks anda tiitleid kuid mitte serte. Krüpotrhismiga võivad seonduda teatud terviseprobleemid. Kas käsitleda erinevalt krüptorhe ja kastreeritud koeri? Lisaks veel ebavõrdne kohtlemine steriliseeritud isaste ja emaste osas. Samas miks mitte anda sellistele koertele võimalus harrastada spordiala ja saada tšempioniks. Arutelu ka seoses aretusega, ning võrdlused näituste ja teiste spordialadega. Samas tundub, et on suund sinnapoole, et kastreeritud koerad võivad osaleda ka näitustel (maailmavõitja, Crufts). Argumente on väga erinevaid. Üldise arvamuse väljaselgitamiseks on mõistlik hääletada erinevaid variante. 

5)      Ettepanek: munanditeta koer võib saada (tingimuste täitmisel) 1) tiitli 2) sert ja tiitel 3) mitte kumbagi 4) erapooletu.

Hääletuse tulemused: 1) poolt 25, 2) sert ja tiitel 41, 3) mitte kumbagi 1, 4) erapooletu 2.

Ei hääletanud: 4.

 

Otsus: Teha volinike kogule ettepanek EKL hurtade maastikujooksu võistluste korraldamise ja hindamise eeskirja muuta selliselt, et munanditeta koerad võivad saada (tingimuste täitmisel) serte ja tiitleid.

 

 

Laura-Liisa uurib, kas on veel mõni küsimus, mida peaksime kindlasti reeglite puhul hääletusele panema.

Tekib arutelu eeskirja p 8.2 (EKL poolt atesteeritud kohtunik peab olema EKLi ja EHLi liige) osas, ning lepitakse kokku, et kõiki kohtunikke puudutavaid punkte arutatakse EKL Hurtade Raja- ja Maastikujooksu Kohtunike Kogus, kes edastab omapoolse seisukoha EHL töörühmale.

Laura-Liisa lisab, et juhul kui on veel ettepanekuid ülejäänud punktide osas (mida täna ei hääletatud), siis need on oodatud. Heidy Rüütel toob välja, et ka Liisa Vesik on omapoolsed ettepanekud saatnud, milledest mitmeid on arvesse võetud.

Uue versiooni eeskirjast saadame kõikidele liikmetele.

 

 

           

 

 

 

 
Valid XHTML and CSS.