EKL HURTADE MAASTIKUJOOKSU VÕISTLUSTE KORRALDAMISE JA HINDAMISE EESKIRI 01.07.2023
There are no translations available.

EKL HURTADE MAASTIKUJOOKSU VÕISTLUSTE KORRALDAMISE JA HINDAMISE EESKIRI

 

Käesolev eeskiri on vastu võetud Eesti Hurtade Liidu (EHL) juhatuses 22.05.2023 ja kinnitatud Eesti Kennelliidu (EKL) volinike koosolekul 13.06.2023. 

Käesolev eeskiri kehtib alates 1.07.2023. 

Eeskirja rakendamiseks on EHL juhatusel õigus vastu võtta täitmiseks kohustuslikke juhendeid ja muid dokumente.

 

1.        Eesmärk ja kohaldamine

1.1.   Käesoleva eeskirja eesmärk on kehtestada nõuded EKL ja EHL poolt kinnitatud hurtade maastikujooksu võistluste (edaspidi ka „võistlused“) korraldamisele, s.h võistluse toimkonnale, võistlusel osalevatele koertele ja nende varustusele, võistluskohale ja rajale, ning koerte soorituse hindamise reeglid. 

1.2.   Käesolev eeskiri kohaldub kõigile EKL ja EHL poolt kinnitatud rahvuslikele hurtade maastikujooksu võistlustele. Reguleerimata küsimustes kohaldatakse  Féderation Cynologique Internationale (FCI) eeskirju. 

1.3.  Rahvusvahelistele võistlustele kohaldatakse FCI eeskirju ja selle reguleerimata osas käesolevat eeskirja

 

2.        Võistluste eesmärk

2.1.   Jooksuvõistluste eesmärk on pakkuda hurtadele nende loomuomasele jahipidamisele võimalikult lähedast väljundit, koerte jahi- ja jooksuomaduste väljaselgitamine ja hindamine vastavalt käesolevas eeskirjas kirjeldatud kriteeriumidele, ning EKL, EHL ja hurdapidajate koostöö edendamine.

 

3.        Võistlusklassid

3.1.   Koerad võistlevad tõugude kaupa, võistlusklassi moodustavad vähemalt 2 samast tõust koera. Kui ühes tõus osaleb mõlemast soost vähemalt 6 koera, jagatakse tõud soo järgi kahte võistlusklassi, kui see on märgitud võistluskutsele. 

3.2.   Lisaks eelnevale moodustavad whippetid ja itaalia väikehurdad erandina 2 võistlusklassi vastavalt koerte mõõtmistulemustele: standard ja ülemõõdulised. 

3.2.1.       ülemõõduliseks loetakse:

·         itaalia väikehurt, kelle turjakõrgus on rohkem kui 38 cm

·         isane whippet, kelle turjakõrgus on rohkem kui 51 cm

·         emane whippet, kelle turjakõrgus on rohkem kui 48 cm

3.2.2         Koerte mõõtmine toimub vastavalt EHL reeglitele. Välisriigis registreeritud koer peab esitama võistluse korraldajale koera ametliku mõõtmistulemuse. Mõõtmistulemuseta koer võistleb ülemõõduliste klassis. 

3.3 Juhul kui võistlusele on registreeritud tõust vaid 1 koer, on tegemist demojooksuga, s.t talle ei omistata SERTi ega SK-d (sertifikaadi kandidaat), vaid jooksuraamatusse märgitakse üksnes jooksu eest saadud punktisumma.

4.        Võistluste liigid

4.1.   Ametlikud jooksuvõistlused on üksnes need, mis on kinnitatud EKL poolt ja kantud EKL kalenderplaani. 

4.2.   Võistlused võivad olla rahvuslikud või rahvusvahelised. Rahvusvahelistele võistlustele kohaldatakse FCI eeskirju. 

4.3.   Avatud võistlused on võistlused, kus võivad osaleda kõik punktis 6.1. väljatoodud  aktsepteeritud tõud. 

4.4.   Erivõistlused on võistlused, kus korraldajal on õigus määrata võistlusklassid ja osalevate koerte arv, tingimusel, et need on eelnevalt kooskõlastatud EHL juhatusega ja märgitud võistluskutsele. EHL juhatus otsustab, kas antud võistlusel sertifikaate jagada.

4.5.   Tiitlivõistlused on võistlused, kus jagatakse tiitel tõugude või võistlusklasside kaupa. Kui tõud on jagatud eraldi võistlusklassideks, siis jagatakse tiitlid kõikides võistlusklassides. Tiitel jagatakse ainult koerte vahel, kes täidavad vastava tiitli saamiseks kehtestatud eeltingimused. Tiitlivõistlused võivad olla nii avatud kui erivõistlused.

4.6.    EHL-i Tiitlivõistlused:

4.6.1.       Eesti Meistrivõistlused Maastikujooksus

Eesti Meistrivõistlused Maastikujooksus on avatud võistlused. Tiitlile võistlevad koerad, kellel on vähemalt 1 arvestatud jooksutulemus antud aastal ja meistrivõistlustele vahetult eelnenud jooks ei tohi olla diskvalifitseeritud. Tiitel jagatakse, kui antud tõust on kohal vähemalt 4 koera. Tiitel „Eesti Meister Maastikujooksus“ („EMM“) ja tiitlivõistluse nimetusega võitjamantel (purpurpunane kollase või kuldse kirjaga „EMM-xx“) omistatakse koerale, kes saavutab oma võistlusklassis parima punktisummaga serdi väärilise tulemuse. Omanikul on õigus võitja koera nime ette lisada märge EMM- ja võistluse toimumise aasta (nt EMM-23). 

4.6.2.       Maastikujooksu Derby Võistlus 

Maastikujooksu Derby võistlus on avatud võistlus. Tiitlile võistlevad koerad, kes antud kalendriaastal on saanud või saavad 3 aastaseks. Tiitel jagatakse, kui antud tõust on kohal vähemalt 2 koera. Tiitel „Derby Võitja Maastikujooksus“ („DVM“) ja tiitlivõistluse nimega võitjamantel (erkkollane musta kirjaga „DVM-xx“) omistatakse koerale, kes saavutab oma võistlusklassis tiitlile võistlevate koerte hulgas parima punktisummaga serdi väärilise tulemuse. Omanikul on õigus võitnud koera nime ette lisada märge DVM- ja võistluse toimumise aasta (nt DVM-23).

4.6.3.       Veteranide Meistrivõistlused Maastikujooksus

Tiitlile võistlevad koerad, kes on saanud võistluse toimumise päevaks 6-aastaseks. Tiitel jagatakse, kui antud tõust on kohal vähemalt 2 koera. Tiitel „Veteranide Meister Maastikujooksus“ („VMM“) ja võitjamantel (erkkollane musta kirjaga „VMM-xx“) omistatakse koerale, kes saavutab oma võistlusklassis  tiitlile võistlevate koerte hulgas parima punktisumma ja kohtunike kolleegium peab sooritust tiitli vääriliseks. Omanikul on õigus võitnud koera nime ette lisada märge VMM- ja võistluse toimumise aasta (nt VMM-23).

4.6.4.       Eesti Maastikujooksu Karikavõistlus 

Võistlus toimub möödunud hooaja parimatele jooksjatele. Võistlusel võivad osaleda kõik tõud. Võistlusel osalemise täpsed tingimused otsustab EHL juhatus ja need märgitakse võistluskutses. Tiitel „Eesti Maastikujooksu Karikavõitja“ („EMKV“) ja tiitlivõistluse nimega võitjamantel (sinine valge või hõbedase kirjaga „EMKV-xx“) omistatakse koerale, kes saavutab oma võistlusklassis parima punktisummaga serdi väärilise tulemuse. Omanikul on õigus võitnud koera nime ette lisada märge EMKV- ja võistluse toimumise aasta (nt EMKV-23). 

5.        Võistluste korraldamine

Võistlusi korraldades ja võistlustele registreerudes kohustutakse järgima FCI ja EKL jooksuvõistlusi reguleerivaid eeskirju ja juhendeid vastavalt nende kohaldumise ulatusele. 

5.1.   Rahvusvaheliste võistluste korraldamise õigus on ainult EHL-il.

5.2.   Rahvuslike võistluste korraldamise õigus on EHL-il ja EKL liikmesorganisatsioonil.

5.3.   Käesolevates eeskirjades loetletud tiitlivõistluste korraldamise õigus on ainult EHL-il. 

5.4.   Võistlustaotluse esitamine ja kalenderplaan

5.4.1.       Võistlust korraldada sooviv organisatsioon peab võistluse korraldamiseks esitama EHL juhatusele võistlustaotluse. Taotluses tuleb märkida võistlust korraldava organisatsiooni nimi, võistluse nimi ja liik (avatud või erivõistlus), osalemise piirangud (erivõistluse puhul), võistluse aeg ja koht (maakond), võistlusklassid, osavõtutasu suurus ja maksmisviis, kuidas toimub registreerimine ning vähemalt võistluste juhataja nimi.

5.4.2.       Võistlustaotlus rahvuslike võistluste korraldamiseks esitatakse EHL juhatusele kooskõlastamiseks hiljemalt 01.04 võistlusele eelnevalt aastal. 

5.4.3.       Kui võistlustaotlus ei vasta p-s 5.4.1 toodud tingimustele, annab EHL juhatus puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 2 nädalat pärast sellest teavitamist. 

5.4.4.       Peale kooskõlastust lisab EHL juhatus võistlustaotlused (s.h. EHL enda poolt korraldatavad rahvuslikud ja rahvusvahelised võistlused) kalenderplaani ja esitab selle EKL juhatusele kinnitamiseks hiljemalt 01.06 võistlustele eelneval aastal. 

5.5.   EHL juhatus võib keelduda võistlustaotluse kooskõlastamisest ja võistluse kandmisest kalenderplaani, kui:

5.5.1.       samal ajal toimub EKL kalenderplaani kantud näitus, kus hinnatakse samu tõuge, kes osalevad võistlusel;

5.5.2.       samal ajal toimuvad EHL poolt korraldatavad üritused;

5.5.3.       taotleja ei ole kõrvaldanud puuduseid taotluses EHL juhatuse poolt antud tähtajaks;

5.5.4.       kui taotlusele eelneval või samal kalendriaastal on võistlust korraldav organisatsioon jooksuvõistluse korraldamisel rikkunud EHL, EKL ja/või FCI eeskirju.    

 

5.6.   Jooksuvõistluse ärajätmine

5.6.1.       EKL-i juhatuse poolt kinnitatud võistluse võib ära jätta, muuta kinnitatud kuupäevi või toimumise kohta ainult EKL-i juhatuse nõusolekul või force majeure põhjustel või kui peakohtuniku otsusel ei ole võistlust võimalik korraldada koertele ohututel tingimustel.

5.6.2.       Võistluse võib ära jätta ilma EKL-i juhatuse otsuseta ka siis, kui võistlustele registreerib vähem kui 16 koera. Korraldajal on kohustus teavitada EHL-i juhatust võistluse ärajätmise korral hiljemalt üks päev pärast registreerimistähtaja lõppu.

5.6.3.       Juhul kui võistlus jäetakse ära, peab korraldav toimkond tagastama juba makstud osalemistasud, va. force majeure põhjustel, kui peab tagastama vähemalt 75% osalustasudest.

5.6.4.       Võistluse ärajätmisel teavitatakse osalejaid sellest esimesel võimalusel.

 

6.        Võistlusest osavõtu lubamine ja piirangud

6.1.   Rahvuslikel võistlustel on lubatud osaleda järgmistel tõugudel:

6.1.1.       FCI 10. rühma kõik tõud;

6.1.2.       basenji, vaaraokoer ja kõik FCI 5. rühma alarühmas 7 loetletud „algupärased jahikoerad“, v.a. tai ridgeback;

6.1.3.       rodeesia ridgeback;

6.1.4.       tazi ja taigan.

6.2.   Üldised nõuded võistlevatele koertele

6.2.1.       Koer peab olema registreeritud FCI liikmesriigi või FCI poolt tunnustatud mitteliikmesriigi tõuregistris või selle lisas (eriregistris);

6.2.2.       Koer peab olema vaktsineeritud vastavalt Eesti Vabariigi ja EKL nõuetele;

6.2.3.       Koer peab võistluse päeval olema vähemalt 18 kuud vana, v.a. väiksed tõud (whippet, itaalia väikehurt, etna cirneco, väike portugali podengo, keskmise suurusega portugali podengo ja basenji), kes peavad olema võistluse päeval vähemalt 15 kuud vanad. Koer võib võistelda selle aasta lõpuni, mil ta saab 8-aastaseks. 

6.2.4.       Koerale peab olema FCI liikmesriigi või FCI poolt tunnustatud mitteliikmesriigi poolt väljastatud jooksuraamat. EKL registrisse kantud koerte jooksuraamatu väljaandmise korra kehtestab EHL.

6.3.   Võistlusest ei saa osa võtta:

        ravimeid tarvitav koer;

        haige või halvas üldises füüsilises vormis koer;

        vigastatud koer;

        indlev emane koer;

        paaritatud emane koer;

        tiine emane koer;

        emane koer, kelle poegimisest on möödunud vähem kui 12 nädalat;

        koer, kelle loomulikku välimust on kunstlikult muudetud tõule mitteomaseks, eesmärgiga mõjutada nende sooritusvõimet.

        koer, kes on agressiivne teiste koerte või inimeste suhtes;

        koer, kellel endal või tema omanikul lasub FCI liikmes- või partnerriigis määratud võistlusest osalemise keeld. 

 

6.4.   Võistlustele registreerimine toimub vastavalt korraldaja poolt võistluskutses toodud tingimustele. Korraldajal on õigus koer võistlusele mitte registreerida, kui esitatud andmed on puudulikud või ebatäpsed.

 

6.5.   Võistlustele registreerimiseks nõutavad dokumendid:

6.5.1.       Võistlustele registreerimiseks tuleb esitada FCI liikmesriigi või partnerriigi poolt aktsepteeritud kehtiv võistlusraamat, koera tõutunnistuse koopia (EKL-is registreeritud koerte puhul piisab ainult registrinumbrist), ning mõõdetavatel tõugudel (whippet ja itaalia väikehurt) hurdajooksude võistlusraamatusse kantud mõõtmistulemus või võistlusraamatu väljaandnud organisatsiooni poolt kinnitatud mõõtmistulemus.

6.6.   Võistlustele kaasa võetavad dokumendid:

6.6.1.       punktis 6.5.1 kirjeldatud kehtiv hurdajooksude võistlusraamat ja mõõdetavatel tõugudel (whippet ja itaalia väikehurt) kehtiv mõõtmistulemus.

6.6.2.       EU lemmikloomapass või vaktsineerimistõend.


 

7.        Nõuded võistluse toimkonnale

Võistlust korraldav organisatsioon määrab võistluse toimkonna. Rajameister, peibutise vedaja ja võistluse vastutav sekretär peavad olema atesteeritud.

7.1.   EKL maastikujooksu kohtunike nimekirja kantud kohtunikud võivad täita kõiki atesteeritud toimkonna liikmete kohustusi. 

7.2.   EHL korraldab võistlustoimkonna liikmete koolituse ja atesteerimise ning peab atesteeritud toimkonna liikmete nimekirja. 

7.3.   Võistluse toimkonna liikmed on: 

7.3.1.       võistluse juhataja, kes vastutab võistluse määruste kohase läbiviimise eest.

7.3.2.       peasekretär, kes kontrollib koerte osavõtuõigust, korraldab stardijärjekorra loosimise ja koostab vastavalt sellele stardijärjekorra, vastutab koerte võistlustulemuste korrektse kandmise eest jooksuraamatutesse ning koostab võistluse protokolli ja vajadusel muud aruanded;

7.3.3.       rajameister, kes vastutab raja planeeringu ja ülespaneku eest;

7.3.4.       peibutise vedaja, kes vastutab veoseadme turvalise käitlemise eest võistluse ajal. Peibutise vedajal on õigus otsustada veo turvalisuse üle ning kohustus lõpetada peibutise vedu koheselt, kui vedamise jätkamine on ohtlik koerale (nt koer on vigastatud või on peibutise kätte saanud, või lõikab rada selliselt, et veo jätkamine oleks ohtlik lõikavale koerale või tema paarilisele, või ilmneb mõnu muu ohtlik olukord). 

7.3.5.       saatja, kes vastutab selle eest, et starti lähevad koerad vastavalt võistluse järjekorrale ja nõuetele vastavas varustuses, ning annab stardikäsu. Saatja on kohustatud stardis toimunud rikkumise korral (nt valestart, händleri poolt koera ergutamine) koheselt teavitama sellest peakohtunikku.  

7.3.6.       veterinaararst, kelle kohustus on kontrollida koerte tervislikku seisundit enne mõlemat võistlusjooksu ja eemaldada võistluselt koerad, kes ei ole nõuetekohaselt vaktsineeritud või kui ilmneb mõni p 6.4. loetletud asjaolu. Veterinaar peab olema tegutsemisvalmis kogu võistluse aja. Veterinaararstil peavad olema vajalikud vahendid kohapeal esmaabi andmiseks.  

7.4.   Võistluse toimkonnal on õigus kasutada atesteerimata abilisi nt koerte kiibi ja varustuse kontrollimisel, saatmisel starti, peibutise tagasiveol, jooksutulemuste kandmisel jooksuraamatutesse. Sellisel juhul vastutab abilise tegevuse eest vastav toimkonna liige. 

7.5.   Võistlustoimkonnal on õigus piirata osalevate koerte arvu, kui see on märgitud võistluskutsesse.

7.6.   Võistlustoimkonnal on õigus võistlustelt ja võistluste toimumiskohast välja saata indlev emane koer või agressiivne koer.

8.        Võistluse kohtunikud

8.1.   Jooksuvõistluse kohtunik peab olema EKL-i poolt tunnustatud antud jooksuvõistluse ala kohtunik või mõne muu FCI liikmesmaa või FCI poolt tunnustatud riigi kennelorganisatsiooni poolt tunnustatud antud jooksuvõistluse ala kohtunik.

8.2.   Kohtunike kolleegium on võistluste kõrgeim otsustav organ. Võistluse kohtunike kolleegiumi kuuluvad võistlust korraldava organisatsiooni poolt määratud peakohtunik ja vähemalt 2 hindavat kohtunikku. Peakohtunik võib olla samaaegselt ka hindav kohtunik. 

8.3.   EKL-i poolt atesteeritud kohtunik peab olema EKL-i liige.

8.4.   Võistluse korraldaja määrab peakohtuniku.

8.5.   Peakohtunik:

8.5.1.       toimib kohtunike kolleegiumi eestkõnelejana;

8.5.2.       kontrollib enne võistluse algust raja vastavust nõuetele;

8.5.3.       kinnitab võistluse protokollid ja blanketid, mis annavad õiguse tiitlile;

8.5.4.       koostab peale võistluse lõppu peakohtuniku raporti.  

8.6.   Kohtunike kolleegiumi ülesanded on:

8.6.1.       Stardi aktsepteerimine

8.6.2.       Vajadusel stardi kordamine

8.6.3.       Koerte soorituse hindamine vastavalt käesolevatele reeglitele;

8.6.4.       Võistlusel toimunud rikkumiste korral karistuse määramine;

8.6.5.       Muude otsuste tegemine koerte osalemist või sooritust puudutavates küsimustes.

8.7.   Kohtunike kolleegiumi otsused koerte soorituse hindamise osas on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.

 

9.        Võistlustoimkonna kohustused seoses kohtunikega

9.1.   Võistlustoimkond esitab kohtunikule kutse jooksuvõistlusel hindamiseks, mille kohtunik kas aktsepteerib või lükkab tagasi.

9.2.   Aktsepteeritud osalemisest loobumine on lubatud ainult ülimalt tõsistel põhjustel või vastastikusel kokkuleppel. Loobunud pool peab korvama teisele poole tehtud kulutused.

9.3.   Kui kohtunikuga ei ole kokku lepitud teisiti, peab toimkond korvama või ise tasuma järgmised kohtunikuga seotud  kulutused:

9.3.1.       sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast võistluse toimumise kohta. Need kulud sisaldavad ka kohtuniku lennu-, bussi-, rongijaamast või sadamast hotelli ja tagasi taksosõitu, samuti elu- või peatuskoha ja võistluse toimumise koha vahelist taksosõitu, kui võistluse toimkond ise ei korralda kohtuniku transporti.

9.3.2.       turistiklassi lend, kui vahemaa tema alalise elukoha ja võistluse koha vahel ületab 300 km;

9.3.3.       tervisekindlustus ja kulutused ööbimisele vajadusel ka võistlusele eelneval ja järgneval päeval.

9.3.4.       hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid.

9.3.5.       Kokkuleppel kohtunikuga päevaraha.

9.4.   Jooksuvõistlust korraldav toimkond peab jälgima, et kohtunik ei rikuks järgnevaid nõudeid:

9.4.1.       kohtunikul on keelatud osaleda peakohtunikuna võistlusel, kus osaleb tema omandis või kaasomandis olev koer. Samuti ei või ta toimida peakohtunikuna võistlusel, kus osaleb tema leibkonda kuuluva inimese omandis või kaasomandis olev koer;

9.4.2.       hindav kohtunik ei või hinnata koera, kelle omanikuks või kaasomanikuks ta on või on olnud vähem kui 6 kuu jooksul enne võistluskuupäeva või kelle kasvatajaks ta on;


10.    Võistluse läbiviimine

10.1.                   Võistluse korraldaja on kohustatud avalikustama vähemalt 30 päeva enne võistluse toimumist võistluskutse, mis peab sisaldama vähemalt järgnevat teavet antud võistluse kohta

        võistluse toimumise aeg;

        võistluse korraldaja;

        võistluse asukoht (vähemalt maakond);

        võistluskoha pinnas;

        osalemise tingimused;

        võistlusklassid;

        võistluse juhataja, peakohtunik ja vastutav sekretär;

        osalemistasu;

        registreerimisjuhend;

        korraldaja kontakt.

10.2.                   Võistluse korraldaja on kohustatud koostama võistluse kataloogi, mille kaanel peavad olema EKL logo ja kiri „Eesti Kennelliit“ ning EHL logo ja kiri „Eesti Hurtade Liit“. Kataloog peab olema avaldatud vähemalt elektroonilisel kujul võistluspäeva hommikul enne võistluse algust ning sisaldama järgmisi andmeid:

        Võistluse toimumise aeg ja asukoht;

        Võistluse korraldaja;

        Kohtunikud ja nende poolt hinnatavad tõud;

        Võistluse toimkonna liikmed ja stažöörid;

        Võistluse ajakava;

        Tõugude võistlusjärjekord;

        Koerte järjekorranumbrid, nimed, registrinumbrid ja võistlusraamatute numbrid;

        Koerte omanike nimed ja elukohariigid

10.3.                   Võistlusele mitteilmumisel kuulub osalemistasu tasumisele ja juba makstud osalustasu ei hüvitata, v.a. järgmistel juhtudel:

10.3.1.    Indlev emane, koera haigestumine, vigastus või surm, kui selle kohta esitatakse veterinaararsti tõend hiljemalt 3 päeva peale võistlust.

10.4.                   Juhul, kui võistluse veterinaararst ei luba võistlema juba registreeritud koera, osavõtutasu tagastatakse, v.a. kui võistlema lubamise keelamise põhjuseks on mittenõuetekohane vaktsineerimine või veterinaari hinnangul koera halb füüsiline vorm võistlemiseks. 

10.5.                   Korraldaja peab 5 päeva jooksul peale võistluse toimumist saatma EKL-ile ja EHL juhatusele:

10.5.1.    Peasekretäri poolt koostatud ja peakohtuniku allkirjastatud võistlustulemuste protokolli;

10.5.2.    Võistluskataloogi, kuhu on kantud koerte võistlustulemused.

10.6.                   Kui korraldaja ei edasta EHL juhatusele võistlustulemusi vastavalt p-le 10.6, on EHL juhatusel õigus keelduda antud organisatsiooni jooksuvõistluste kalenderplaani kandmisest ja teha EKL juhatusele ettepanek kustutada selle organisatsiooni kalenderplaani kantud võistlused. 

10.7.                   Võistlusest osavõtja vastutus

10.7.1.    Võistlustoimkond ja võistluste korraldaja ei vastuta koeraga, koera händleriga ega võistlusel viibivate isikutega võistluse ajal juhtunud õnnetuse eest, v.a. juhul, kui õnnetuse põhjustas käesoleva eeskirja rikkumine toimkonna poolt. Võistlustoimkond ja võistluste korraldaja ei vastuta koera lahtipääsemise, ärajooksmise või kadumise eest. 

10.7.2.    Koera omanik (ka siis, kui koeraga on võistlusel händler, kes ei ole koera omanik) vastutab võistluse ajal oma koera eest. Koera omanik ei vastuta oma koera poolt teisele koerale võistlusjooksu ajal tekitatud vigastuste eest, v.a juhul, kui koer käitus teise koera suhtes agressiivselt ja tekitas talle füüsilisi vigastusi.

10.7.3.    Koera omanikuks loetakse võistlusele registreerimise hetkel hurdajooksude võistlusraamatusse märgitud isikut.


11.     Võistlusrada

11.1.                   Võistlusrada peab olema koerte jaoks turvaline. Pinnas ei tohi olla liiga libe ning peab olema vaba ohtlikest kividest ja aukudest. Mõned looduslikud takistused (nt puud, põõsad)  on soovituslikud, kuid mitte kohustuslikud ning peaksid olema koerale nähtavad vähemalt 30 meetri kauguselt. Rohi ei tohiks olla kõrgem kui umbes 10 cm. 

11.2.                   Võistlusel peab olema stardieelne kogunemisala koerte stardiks ettevalmistamiseks ja varustuse kontrollimiseks. Kogunemisalal peab olema visuaalne tõke, et koertel ei oleks otsest vaadet rajale. Kogunemisalal on lubatud viibida üksnes toimkonna liikmete loal. Koera õigeks ajaks stardieelsele kogunemisalale jõudmise eest vastutab koera händler. 

 

12.    Rada ja peibutis

12.1.                   Rada peab olema koerte jaoks turvaline. Samas peab rada olema piisavalt keerukas, et tuua esile koerte oskused. Suunapoolide kaugus üksteisest ja pöörete teravus peab arvestama võistlusel osalevate tõugudega, s.t suurte ja/või kiirete tõugude võistlusrada ei tohi sisaldada nii järske pöördeid, mis ei ole võistlevatele tõugudele omased ja tekitaksid koertele vigastusohu. Suunapoolid ei tohi olla liiga kõrged ega silmatorkavad.

12.2.                   Peibutise veoseade peab olema asetatud sellisele kohale, et peibutise vedaja näeks kogu jooksu vältel kogu võistlusala. Peibutis peab liikuma vastavale tõule sobiva kiirusega ja sobival kaugusel juhtivast koerast. Peibutise vedu tuleb lõpetada koheselt, kui vedaja hinnangul võistlev koer on vigastatud, saab peibutise kätte või ilmneb mõni muu ohtlik olukord. 

12.3.                   Peibutis peab olema koerale hästi nähtav ja ühes võistlusklassis ühesugune. Soovituslik peibutise pikkus on 40-50 cm. 

12.4.                   Võistlusdistantsid on väikestele tõugudele (loetletud p. 6.2.3.) 400-700 meetrit ja teistele tõugudele 600-1000 meetrit. Eel- ja finaaljooksu vaheline puhkepaus peab olema vähemalt 40 minutit. 

12.5.                   Eel- ja finaaljooksu rada peavad olema erinevad.

 

13.    Koerte võistlusvarustus

13.1.                   Starti tulles peab koer olema võistlusvarustuses: FCI nõuetele vastava suukorviga ja vastavalt loosile punase või valge võistlusmantliga. 

13.2.                   Stardis tuleb koeralt eemaldada kaelarihm või traksid. Poovad kaelarihmad on reeglina keelatud, slip-rihmad  on lubatud. Flexi-tüüpi rihmadega starti tulemine on keelatud.

13.3.                   Koera jalad võivad olla teibitud lisavarvaste küünte kaitseks. Samuti võib teipida tagajala sääreluu periostiidi vältimiseks (kui sääreluu lööb vastu küünarnukki). Esijalgade teibid tuleb paigaldada ülemise küünise ja jalapadjandi peale, seda ei tohi kasutada jala toetamiseks. Lisavarba küünise teip ei tohi ulatuda liigesest kõrgemale. Stardieelsel kogunemisalal asuvad toimkonna liikmed kontrollivad, et teibid oleks õigesti paigaldatud. Pärast jooksu tuleb teip eemaldada. Koerte terapeutiline teipimine ei ole lubatud. Vigastuste varjamiseks mõeldud teipimine, mille peab kinnitama veterinaararst, on rangelt keelatud ja sellist koera võistlusele ei lubata.

 

14.    Võistluse käik

14.1.                   Enne võistluse algust kontrollib peakohtunik raja vastavust nõuetele

14.2.                   Enne võistluse algust testitakse raja sobivust, lastes raja läbida vähemalt ühel testkoeral. 

14.3.                   Kõik võistlevad koerad peavad läbima veterinaarkontrolli.

14.4.                   Koerad võistlevad kataloogis määratud tõugude järjekorras ja paarikaupa. Paarid, paaride võistlusjärjekord ja võistlusmantlite värvid loositakse. Loosimises osalevad ainult veterinaarkontrolli edukalt läbinud koerad. Kui tõus või võistlusklassis on paaritu arv koeri, võistleb üksi jooksev koer oma tõus või võistlusklassis viimasena ja alati punases võistlusmantlis.    

14.5.                   Tõu või võistlusklassi stardijärjekorra loosimise lõpu ja selle tõu või võistlusklassi esimese stardi alguse vahe peab olema vähemalt 30 minutit.  

14.6.                   Finaaljooksude paarid moodustuvad eeljooksude paremusjärjestuse alusel. Kui finaaljooksus osaleb tõus või võistlusklassis paaritu arv koeri, siis jookseb eeljooksus väikseima punktisumma saanud koer üksi. Paaride stardijärjekord ja võistlusmantlite värvid loositakse.

14.7.                   Stardi kordamine või edasilükkamine:

14.7.1.    Kohtunike kolleegium otsustab stardi kordamise või edasilükkamise vajalikkuse üle

14.7.2.    Jooks võidakse katkestada kui:

14.7.2.1.                       koer katkestab jooksu kõrvalise segaja tõttu

14.7.2.2.                       jooks on häiritud nii, et seda pole võimalik objektiivselt hinnata näiteks ebaõnnestunud stardi tõttu

14.7.2.3.                       tekivad  tehnilised probleemid nt. liini katkemine, vedamismasina  tehniline rike, rajale satuvad kõrvalised objektid, mis eksitavad koera

14.7.3.    Juhul kui võistlusklassi keskel peab rada muutma nii, et selle olemus oluliselt muutub, tuleb võistlusklassi uuesti alustada.


15.    Koerte soorituse hindamine

15.1.                   Koera sooritust hinnatakse alates hetkest, kui peale peibutise liikvele tõmbamist koer stardis lahti lastakse ja tal on võimalus jälitada peibutist. Hindamine lõpeb siis, kui peibutis on finišis seisma jäänud ja koer händleri poolt rihmastatud või kui koer lahkub rajalt.

15.2.                   Kohtunikud hindavad koerte sooritust viie kriteeriumi alusel vastavalt p-le 16. Iga kriteerium annab maksimaalselt 20 punkti. 

15.3.                   Finaaljooksule lubatakse koerad, kes on eeljooksus saavutanud vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktisummast. 

15.4.                   Lõpptulemuseks liidetakse eel- ja finaaljooksu punktid. Juhul, kui finaaljooks jäetakse ära, on lõpptulemuseks eeljooksu eest saadud punktid. 

15.5.                   Kui tõus või võistlusklassis on finaaljooksu järel kaks või enam koera võrdse punktisummaga, on suurema kaaluga finaaljooksu punktid. Kui punktide summa on ikka võrdne, on finaaljooksu punktide hulgas suurema kaaluga alltoodud järjekorras: 

1.       paindlikkus 

2.       kiirus

3.       vastupidavus

4.       jälitamine

5.       innukus. 

 

16.    Koerte soorituse hindamise kriteeriumid

16.1.                   Paindlikkus 

Koera paindlikkust näitavad kiired pöörded ja suunamuutused, takistuste ületamine või vältimine, energiasäästlik liikumine (tihti pigem madal, kuid siin tuleb arvestada ka tõule omast liikumisviisi), peibutise haaramine suurelt kiiruselt. Koer peab suutma säilitada jooksurütmi maastikul olevatest takistustest ja pinnavormi muutustest hoolimata.

16.2.                   Kiirus 

Koera kiirus ilmneb kogu jooksu vältel, kuid seda on eriti hästi näha pikkadel sirgetel ja vahetult enne peibutise tabamist. Koera kiirust hinnatakse võrdluses teiste samast tõust koertega, arvestades seejuures koera võimet joosta tõule omasel viisil. 

Eelistada tuleb koera, kes jookseb madalalt, ennast maapinna kohal maksimaalselt välja sirutades ja saagile keskendudes. Möödajooksuks loetakse seda, kui teisel positsioonil liikuv koer kiirendab ja möödub esimesel positsioonil olevast koerast. Möödajooks saab toimuda vaid kahe järjestikku asetseva suunapooli vahelisel alal.

16.3.                   Vastupidavus

Vastupidavus on koera võime läbida kogu rada heas füüsilises ja vaimses vormis. Koera vastupidavus on füüsilise ja psüühilise vastupidavuse summa. Hea vastupidavus on koeral, kes jookseb kogu raja innukalt ja ei näita väsimuse märke isegi finišis. 

16.4.                   Jälitamine 

Jälitamine on koera võime jälitada peibutist tõule omasel moel ja keskenduda 100% peibutisele. Head jälitamisvõimet iseloomustab see, kui koer:

        jälitab peibutist kogu jooksu ajal ja püüab peibutist aktiivselt tabada; reageerib kiiresti peibutise suunamuutustele;

        jälitab peibutist tähelepanelikult (tähelepanu on peibutisel) ja püüab peibutist hüpates tabada kohe, kui jõuab selle lähedale;

        püüab aktiivselt ja innukalt peibutist tabada kogu jälitamise jooksul;

        jälitab peibutist ilma, et prooviks ära aimata, kuhu peibutis liigub (nn. „rajatark“ jooksmine) 

16.5.                   Innukus 

Innukus ilmneb peibutise jälitamisel olenemata maapinnast (ebatasane või takistustega) ja vaatamata ebaõnnestunud pööretele, kukkumistele või silmside kaotamisele peibutisega. Alati tuleb arvestada tõule omase käitumisega.

Innukust näitab:

        stardis:

   keskendunud tähelepanu;

   pilgu fikseerimine peibutisele;

        peibutise jälitamisel:

   püüdlik peibutise ajamine nii, et vedaja on sunnitud peibutise enneaegse tabamise vältimiseks vedu kiirendama;

   takistuse puhas ületamine, kõhklemata takistuse ees;

   soov tabada peibutist isegi kui ta on sellest maha jäänud;

        peibutise tabamisel:

   tegema seda täiskiirusel;

   peibutise haaramine ennast säästmata;

   soov haarata peibutist ka siis, kui vastane on selle juba kätte saanud

 

17.    Maastikujooksu sertifikaat (SERT)

17.1.                   Sertifikaadi vääriline (SK-) tulemus on vähemalt 2/3 maksimaalsest võimalikust punktisummast.

17.2.                   Sertifikaat antakse koerale järgnevatel tingimustel:

17.2.1.    maastikujooksu sertifikaadid antakse võistlusklassi parimatele koertele, kes ei ole veel saanud maastikujooksu CH tiitliks vajalikku arvu sertifikaate

17.2.2.    ühel aastal koerale omistatavate sertifikaatide lubatud maksimaalne arv sätestatakse EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudis.

17.2.3.    juhul, kui suurima punktisummaga koeral ei ole õigust SERTi, vastu võtta, omistab kohtunik SERTi suuruselt järgmise punktisumma saanud koerale, kes saab SERTi vastu võtta.

17.3.                   Sertifikaadid jagatakse järgnevalt:

         2-5 eeljooksu starti tulnud koera ühes tõus või võistlusklassis – 1 SERT

          6-10 eeljooksu starti tulnud koera ühes tõus või võistlusklassis - 2 SERTi

          11 või rohkem eeljooksu starti tulnud koera ühes tõus või võistlusklassis – 3 SERTi

         ühel võistlusel jagatakse maksimaalselt 3 sertifikaati võistlusklassi kohta

17.4.                   Juhul, kui koer ei saa sertifikaati, kantakse jooksuraamatusse märge SK tingimuste täitmise kohta.

 

18.    Karistused ja kaebused

18.1.                   Koerte käitumise eest rajal on õigus karistus määrata üksnes võistluse kohtunikel enamuse otsusega ja kooskõlas käesoleva eeskirjaga. 

18.2.                   Kui koer lastakse stardis lahti lähetaja märguandest varem või hiljem (vale start), võib koera kogu punktisummast maha arvata 10%. Kui kohtunik kahtlustab valestarti, tuleb konsulteerida saatjaga. Kui kohtunikud ei märganud valestarti, peab saatja sellest peale vastava jooksu lõppemist viivitamatult teavitama kohtunikku. Koera punktisummat ei vähendata, kui valestardi põhjustas saatja.

18.3.                   Võistluse kohtunike kolleegium võib koera sellel päeval võistluselt eemaldada (ilma diskvalifitseerimiseta), kui:

        koer hilineb starti;

        jookseb vales stardis või vale mantliga;

        koera võistlusvarustus ei ole reeglitega kooskõlas;

        koer häirib võistluse käiku, s.h ei luba händleril ennast rihmastada;

        koer katkestab jooksu, v.a kui katkestus on tingitud teise koera käitumisest või vigastusest;

        võistlevat koera mõjutatakse tema soorituse parandamiseks mistahes moel (heli, žestid jne);

Võistluselt eemaldamine märgitakse jooksuraamatusse ning koera selle võistluse senised tulemused tühistatakse. 

18.4.                   Võistluse kohtunike kolleegium võib koera jooksutulemust mittearvestada (diskvalifitseerimine), kui koer:

18.4.1.    ründab või proovib rünnata teisi koeri jooksu ajal. Ründavad koerad on koerad, kes ei suuna oma tähelepanu peibutisele, vaid ründavad või püüavad jooksu ajal rünnata teisi koeri, et takistada neil peibutist normaalselt jälitamast. See kehtib ka koera püsivale ja korduvale katsele takistada vastase normaalset jooksu. Lubatud on kiire pilguheit teisele koerale. Vahetu kaitsereaktsioon rünnakule on lubatud. Kakluseks ei peeta seda, kui koer ei kavatse asuda võitlusesse, vaid läheb kontakti kaasjooksjaga oma huvist peibutise vastu ja et tagada endale jooksu ajal selge vaade;

18.4.2.    püüab põgeneda. Koer püüab põgeneda maastikujooksualalt. Põgenevad koerad on koerad, kes ei järgi rajal mehaanilist peibutist ja lahkuvad maastikujooksualalt;

18.4.3.    takistab jooksu kulgu. Kui koer jääb jooksu ajal (võistlusrajal) seisma ja jooks tuleb enne finišit katkestada, tuleb koer diskvalifitseerida.

18.5.                   Juhul, kui kohtunikud otsustavad koera jooksutulemust mitte arvestada, rakendatakse järgnevaid võistluskeelu aegu ja võistlusraamatusse tehakse vastav märge:

18.5.1.    Esimene mittearvestamine kalendriaastal: koer ei saa osa võtta selle kalendripäeva jooksuvõistlusest;

18.5.2.    Teine mittearvestamine samal kalendriaastal: 4-nädalane võistluskeeld;

18.5.3.    Kolmas mittearvestamine samal kalendriaastal: 8-nädalane võistluskeeld;

18.6.                   Kui koera võistlusjooksud otsustatakse lugeda mitte arvestatuks kokku 4 korral kahel järjestikusel aastal, kaotab koer jooksuvõistlustel osalemise õiguse kogu eluks.

18.7.                   Kohtunike hinnang konkreetse koera kohta on sellel võistlusel lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.

18.8.                   Protesti protseduurireeglite rikkumise kohta saab esitada võistlusel osalenud koera omanik või händler võistlust korraldavale toimkonnale hiljemalt antud võistluspäeva lõpuks. Kaebust saab esitada ainult kautsjoni vastu, milleks on kolmekordne võistlustasu. Võistluste toimkond vaatab läbi võistluse korraldusega seotud kaebused kahe nädala jooksul kaebuse esitamise päevast arvates. Kautsjon tagastatakse positiivse lahendi korral.

18.9.                   Eeskirjade rikkumise korral võib võistluse korraldaja:

18.9.1.    määrata osalejale hoiatuse

18.9.2.    kõrvaldada võistluselt eeskirju rikkunud isiku ja võistlusele registreeritud koerad, kelle omanikuks on märgitud see isik või keda valdab vastav isik.

18.9.3.    Võistluse korraldaja võib esitada EHL-i juhatusele hiljemalt 5 päeva peale võistlust ettepaneku karistuse määramiseks.

18.10.                EHL juhatusel on õigus korraldaja poolt tehtud ettekande alusel määrata käesolevat eeskirja või seda täiendavaid juhendeid rikkunud isikule karistuse järgnevalt:

18.10.1.     esmakordsel rikkumisel – 30 päevane võistluskeeld

18.10.2.     teistkordsel rikkumisel - aastane võistluskeeld

18.10.3.     kolmandal rikkumisel - 5 aastane võistluskeeld

18.11.                Võistluskeeld kehtib rikkumise toime pannud isiku omandis olevatele kõigile koertele.

 

19.    Käitumine võistluspaigal.

19.1.                   Võistlustest osavõtja peab järgima kohtunike ja võistlustoimkonna juhtnööre ja korraldusi ning käituma korrektselt ja viisakalt kogu võistluse ajal.

19.2.                   Koerajuht (händler) ei tohi stardis ega finishis olles häirida teist koerajuhti, tema koera ega lähetajat. 

19.3.                   Kohtunikud, võistlustoimkond ega võistlusest osavõtja ei tohi käituda ebasobivalt, nt. olla alkoholijoobes, kritiseerida hindavaid kohtunikke, kasutada vägivalda oma või võõra koera suhtes või käituda ebaausalt.

19.4.                   Võimalik intsident tuleb kajastada ka võistluse protokollis. Suurimad rikkumised tuleb kas peakohtunikul või korraldaval organisatsioonil koos võistlusprotokolliga esitada EHL-i juhatusele meetmete tarvituselevõtuks. EHL-i juhatus võib teha osavõtjale kirjaliku märkuse või määrata osavõtukeelu teatud ajaperioodiks ja korraldajale võistluste korraldamise keelu teatud ajaperioodiks.

19.5.                   Juhul kui rikkumise pani toime kohtunik või peakohtunik, tuleb probleem edastada otsustamiseks EKL Hurtade raja- ja maastikujooksukohtunike kogule.


20.    Loomakaitse

20.1.                   Loomakaitseseaduse rikkumise kahtluse korral arvestab võistlustoimkond võistluse veterinaararsti arvamusega.

20.2.                   Alati tuleb järgida loomakaitse põhimõtteid. Seepärast on võistleva koera omanikul õigus mistahes hetkel koera võistlemine lõpetada.

20.3.                   Peakohtunik ja veterinaararst võivad keelata osavõtjal koera võistlema saatmast, kui see on ohtlik koera tervisele. Juhul kui koer tuleb võistlustelt kõrvaldada seoses koera vigastusega või haigestumisega, jäävad tema kuni selle ajani saavutatud tulemused kehtima.

20.4.                   Alati, kui on põhjust kahtlustada, et koer on vigastatud, tuleb võistlus katkestada ja koer viia veterinaararsti juurde kontrolli. Veterinaararst otsustab, kas koer võib võistlemist jätkata. Võistluse punktide arvestuse üle otsustavad kohtunikud.


21.    Doping

21.1.                   Koertele ei ole lubatud manustada jooksusooritust mõjutavaid aineid. Dopingukontrolli ja menetlust teostatakse vastavalt FCI eeskirjale.

 

22.    Võistlusraamatute register

22.1.                   EHL peab registrit kõikide Eestis välja antud võistlusraamatute kohta.

22.2.                   Kõik koera ja tema omaniku andmeid puudutavad muudatused kannab esitatud dokumentide alusel võistlusraamatusse registripidaja. Uued andmed on kehtivad alates kande tegemise hetkest.

22.3.                   Võistlusraamatute väljastamise korra koostab EHL juhatus.

 
Valid XHTML and CSS.