Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskiri (kehtetu alates 30.06.2023)
There are no translations available.

 

Kinnitatud EKL Nõukogu otsusega 25.05.2011.a.


1. Võistluste eesmärk

 

1.1. Võistluste eesmärgiks on hurtade jahi-ja jooksuomaduste väljaselgitamine, nende omaduste väärtustamine ja arendamine, ning Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL), Eesti Hurtade Liidu (edaspidi EHL) ja hurdapidajate koostöö edendamine.

1.2. Registreerudes võistlustele või korraldades hurtade jooksuvõistlusi kohustutakse järgima FCI ja EKLi jooksuvõistlusi reguleerivaid eeskirju ja juhendeid.

1.3. EKL-i poolt kinnitatud ja EKL kalenderplaani kantud võistlused on ametlikud.


2. Võistluste liigid


2.1. Hurdajooksuvõistluste liigid on:

- Rajajooksuvõistlused

- Maastikujooksuvõistlused

- Erivõistlused

2.2. Hurtade jooksuvõistlused võivad olla olenemata liigist rahvuslikud või rahvusvahelised. Rahvusvahelisi jooksuvõistlusi korraldab ainult EHL.

2.3. Rahvusvahelised jooksuvõistlused korraldatakse Féderation Cynologique Internationale (edaspidi FCI) hurtade jooksuvõistlusi käsitlevate eeskirjade ja EKL-s kinnitatud eeskirjade ja juhendite kohaselt. Vastuolu korral järgitakse rahvusvahelistel võistlustel FCI eeskirju.

2.4. Rahvuslikud jooksuvõistlused korraldatakse EKLi poolt kinnitatud eeskirjade ja juhendite kohaselt.

2.5. Iga jooksuvõistluse liigi kohta koostab EHL vastava korraldus- ja hindamisjuhendi ning esitab selle EKL juhatusele kinnitamiseks.


3. Jooksuvõistlustest osavõtu lubamine ja piirangud.

 

3.1. Rahvuslikel hurtade jooksuvõistlustel osaleda lubatud tõugude nimekiri:

      3.1.1. FCI rühm 10 – Kõik tõud

      3.1.2. basenji, vaaraokoer ja kõik FCI 5 rühma alarühmas 7 loetletud „algupärased jahikoerad“ v.a. tai ridgeback

      3.1.3. rodeesia ridgeback

      3.1.4. tazi ja taigan

3.2. Rahvusvahelistel hurtade jooksuvõistlustel osaleda lubatud tõugude nimekirja kinnitab FCI

3.3. Üldised reeglid jooksuvõistlusest osa võtvatele koertele:

 3.3.1. koer peab olema registreeritud F.C.I. liikmesriigi või F.C.I. poolt tunnustatud mitteliikmesriigi tõuregistris või selle    lisas (eriregistris).

3.3.2. vaktsineeritud vastavalt EKL-i ja Eesti Vabariigi määrustele .

3.3.3. koer võib osa võtta jooksuvõistlustest sellel päeval kui ta saab 18 kuud vanaks, v.a. whippet, itaalia väikehurt, etna cirneco, väike portugali podengo, keskmise suurusega portugali podengo ja basenji, sellel päeval kui ta saab 15 kuud vanaks. Koer võib võistelda kuni selle aasta lõpuni, mil ta saab 8 aastaseks.

3.3.4. ülemõõdulised itaalia väikehurdad ja whippetid võivad osaleda jooksuvõistlustel vaid siis, kui võistluskutses on nimetatud vastav võistlusklass.

Koerte Mõõtmine toimub vastavalt FCI eeskirjale.

ülemõõduliseks loetakse:

itaalia väikehurt, kelle turjakõrgus on rohkem kui 38 cm

isane whippet, kelle turjakõrgus on rohkem kui 51 cm

emane whippet, kelle turjakõrgus on rohkem kui 48 cm

3.4. Jooksuvõistlustest ei saa osa võtta:

3.4.1. haige koer

3.4.2. indlev emane

3.4.3. tiine emaskoer kellel on möödunud esimesest paaritamise päevast 30 ja enam päeva ning 42 päeva pärast poegimist

3.4.4. koer, kelle välimust on kunstlikult muudetud tõule mitteomaseks

3.4.5. koer, kelle osalemise on keelanud võistluspaigal viibiv veterinaararst

3.4.6. koer, kes diskvalifitseeritakse kohtunike kogu poolt.

3.4.7. koer, kellel endal või tema omanikul lasub F.C.I. liikmes- või partnerriigis määratud võistlustest osalemise keeld.

3.5. Võistlustele registreerimiseks nõutavad dokumendid

3.5.1. Võistlustele registreerimiseks tuleb esitada FCI liikmesriigi või partnerriigi poolt aktsepteeritud kehtiv võistlusraamat ning mõõdetavatel tõugudel (whippet ja itaalia väikehurt) hurdajooksude võistlusraamatusse kantud mõõtmistulemus või võistlusraamatu väljaandnud organisatsiooni poolt kinnitatud mõõtmistulemus.

3.5.2. Koera omanikuks loetakse võistlusele registreerimise hetkel hurdajooksude võistlusraamatusse märgitud omaniku nimi.

3.6. Võistlustele kaasa võetavad dokumendid

3.6.1. koera registreerimistunnistus

3.6.2. punktis 3.5.1 kirjeldatud kehtiv hurdajooksude võistlusraamat ja mõõdetavatel tõugudel (whippet ja itaalia väikehurt) kehtiv mõõtmistulemus.

3.6.3. EU lemmikloomapass või vaktsineerimistõend.

3.6.4. Rahvusvahelistel võistlustel tuleb esitada FCI hurtade jooksuvõistlusi käsitlevates eeskirjades märgitud näitusekirjeldus(ed).

3.7. Võistlustoimkond

3.7.1. Võistlustoimkond koosneb peasekretärist, rajameistrist ja teistest abilistest. Võistlustoimkondade koolituse ja atesteerimise korraldab EHL.

Atesteeritud toimkonna liikmete nimekirja kinnitab EHL juharus.

3.7.2. Võistlustoimkond kontrollib koerte osavõtuõigust.

3.7.3. Võistlustoimkonnal on õigus keelduda registreerimast ja võistlusele lubamast koera, kellel puudub osavõtuõigus vastavalt EKLi või FCI poolt kinnitatud hurtade jooksuvõistluste reeglitele.

3.7.4. Võistlustoimkonnal on õigus piirata osalevate koerte arvu vastavalt võistluskutses märgitud viisile.

3.7.5. Võistlustoimkonnal on õigus võistlustelt ja võistluste toimumiskohast välja saata indlev emane koer.


4. Võistlustoimkonna kohustused seoses kohtunikega

 

4.1. Võistlustoimkond esitab kohtunikule kutse jooksuvõistlusel hindamiseks mille kohtunik kas aktsepteerib või lükkab tagasi.

4.2. Aktsepteeritud osalemisest loobumine on lubatud ainult ülimalt tõsistel põhjustel või vastastikusel kokkuleppel. Loobunud pool peab korvama teisele poole tehtud kulutused.

  4.3. Kui kohtunikuga ei ole kokku lepitud teisiti, peab toimkond korvama või ise tasuma järgmised kohtunikuga seotud  kulutused:

4.3.1. sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast võistluse toimumise kohta. Need kulud sisaldavad ka kohtuniku lennu-, bussi-, rongijaamast või sadamast hotelli ja tagasi taksosõitu, samuti elu- või peatuskoha ja võistluse toimumise koha vahelist taksosõitu, kui võistluse toimkond ise ei korralda kohtuniku transporti.

4.3.2. turistiklassi lend, kui vahemaa tema alalise elukoha ja võistluse koha vahel ületab 300 km;

4.3.3. tervisekindlustus ja kulutused ööbimisele vajadusel ka võistlusele eelneval ja järgneval päeval.

4.3.4. hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid.

4.3.5. Kohtuniku päevaraha on mitte vähem kui 25 eurot iga hindamispäeva kohta

 

 4.4. Jooksuvõistlust korraldav toimkond peab jälgima et kohtunik ei rikuks järgnevaid nõudeid:

4.4.1. kohtunikul on keelatud osaleda peakohtunikuna võistlusel kus osaleb tema omandis või kaasomandis olev koer. Samuti ei või ta toimida peakohtunikuna võistlusel kus osaleb tema leibkonda kuuluva inimese omandis või kaasomandis olev koer;

4.4.2. hindav kohtunik ei või hinnata koera kelle omanikuks või kaasomanikuks ta on või on olnud vähem kui 6 kuu jooksul enne võistluskuupäeva või kelle kasvatajaks ta on;


5. Võistlustaotluse esitamine


5.1. Võistlustaotluse esitab võistlust korraldav organisatsioon, kes peab olema EKL-i liige.

5.2. Võistlustaotlus vormistatakse EHL-i juhatuse poolt kinnitatud blanketil EHL juhatusele, kus peab kirjas olema organiseeriva EKL-i liikmesorganisatsiooni nimi, võistluse nimi ja laad, osavõtupiirangud, võistluste aeg ja koht, võistlusklassid, osavõtutasu suurus ja maksmisviis, kellele ja mis ajaks registreerimiseks vaja minevad dokumendid saadetakse; peakohtuniku, atesteeritud rajameistri ja veel vähemalt ühe atesteeritud hurtade jooksuvõistluse võistlustoimkonna liikme nimed.

5.3. Võistlustaotlus rahvuslike võistluste korraldamiseks esitatakse EHL-i juhatusele hiljemalt 01.02 võistlusele eelneval aastal.

5.4. Peale EHL juhatuse kooskõlastust saadab EHL võistlustaotlused EKL-i juhatusele kinnitamiseks hiljemalt 01.06 võistlusele eelneval aastal.

       

      6. Hurtade jooksuvõistluste kalenderplaan.


6.1. Hurtade jooksuvõistluse kalenderplaani kantakse EHLi poolt korraldatavad jooksuvõistlused ja EHL juhatuse poolt aktsepteeritud jooksuvõistlused. Kalenderplaan esitatakse EKL juhatusele kinnitamiseks.

6.2. Rahvusvahelised võistlused esitatakse peale EKLi juhatuses kinnitamist EKL poolt FCI-le kinnitamiseks.

6.3. EHL juhatus võib võistluse kalenderplaani kandmisest keelduda kui

6.3.1. samal ajal toimuvad EKL kalenderplaani kantud koertenäitused kus samal päeval hinnatakse samu tõuge kes osalevad jooksuvõistlustlusel;

6.3.2. samal ajal toimuvad EHL-i poolt korraldatavad üritused;

6.3.3. esitatud võistlustaotlus ei vasta punktis 5 kirjeldatud nõuetele;

6.3.4. kui eelneval kalenderaastal on samal korraldaval organisatsioonil esinenud jooksuvõistluse läbiviimisel või korraldamisel olulisi puudusi ja/või ei ole kinni peetud EKL ja FCI eeskirjadest.

6.3.5. muul mõjuval põhjusel.

6.4. Hurtade maastikujooksuvõistluste kinnitatud kalenderplaan avaldatakse EHL-i kodulehel

 

               7. Tiitlivõistlused


7.1. Tiitlivõistluste korraldamise õigus on EHL-il.

7.2. Tiitlivõistlused on:

7.2.1. Eesti meistrivõistlused

7.2.2. Derby

7.2.3. Veteranide meistrivõistlused

7.2.4. Eesti Karikas


8. Jooksuvõistluse ärajätmine


8.1. EKL-i juhatuse poolt kinnitatud võistluse võib ära jätta, muuta kinnitatud kuupäevi või toimumise kohta ainult EKL-i juhatuse nõusolekul või force majeure põhjustel või kui peakohtuniku otsusel ei ole võistlust võimalik korraldada koertele ohututel tingimustel.

8.2. Võistluse võib ära jätta ilma EKL-i juhatuse otsuseta ka siis, kui võistlustele registreerib vähem kui 16 koera.

8.3. Juhul kui võistlus tuleb ära jätta, peab korraldav toimkond tagastama juba makstud osalemistasud.

8.4. Võistluse ärajätmisel teavitatakse osalejaid sellest esimesel võimalusel.

 
9. Jooksuvõistluse kohtunikud


9.1. Jooksuvõistluse kohtunik peab olema EKL-i poolt tunnustatud antud jooksuvõistluse ala kohtunik või mõne muu FCI liikmesmaa või FCI poolt tunnustatud riigi kennelorganisatsiooni poolt tunnustatud antud jooksuvõistluse ala kohtunik.

9.2. EKL-i poolt atesteeritud kohtunik peab olema EKL-i ja EHL-i liige.

9.3. Võistlustlust korraldav organisatsioon määrab peakohtuniku

 
10. Jooksuvõistlustele registreerimine


10.1. Jooksuvõistlustele registreerimine toimub vastavalt võistluskutsele.

10.2. Jooksuvõistlusele registreerimiseks esitatakse EHL-i poolt kinnitatud täidetud jooksuvõistlusele registreerimise blankett ja võistlusraamatu koopia seal hulgas lehtedest kus on näha sama koera kõik jooksutulemused jooksvast ja sellele eelnevast kalenderaastast.

10.3. Kui registreerimisel esitatud andmed on puudulikud või ebatäpsed, võib toimkond koera võistlusele mitte registreerida.

10.4. Hilise registreerimise võimalikkuse üle otsustab võistlust korraldav toimkond.

10.5. Hilise registreerimise registreerimistasu võib olla kõrgem, kuid mitte rohkem kui kahekordne esialgne registreerimise tasu. 

 
11. Jooksuvõistlustele mitte ilmumine


11.1. Piisavad põhjused jooksuvõistlustele mitte ilmuda ja osalemistasu mitte maksta on:

11.1.1. indlev emane, mille puhul tuleb hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul pärast võistlusi esitada sellekohane arstitõend

11.1.2. koera haigestumine või vigastus, mis takistab koeral jooksuvõistlusel osaleda, mille puhul tuleb hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul pärast võistlusi esitada sellekohane arstitõend

11.1.3. koera surm, mille puhul tuleb hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul pärast võistlusi esitada sellekohane arstitõend

11.1.4. Kõikidel muudel põhjustel kuulub osalemistasu tasumisele.

11.2. Võistlustele mitteilmumisest tuleb võistluse toimkonda alati teavitada enne võistluse algust.

11.3. Juhul kui võistluspaiga veterinaararst ei luba veterinaarsetel põhjustel võistlema juba registreeritud koera, osavõtutasu tagastatakse. Juhul kui võistluspaiga veterinaararst ei luba võistlema koera kellel puuduvad kehtivad nõuetekohased vaktsineerimised, kuulub osalemistasu tasumisele.

 
12. Võistluste tulemused


12.1. Võistluse sekretär vastutab tulemuste võistlusprotokolli ja tulemuste võistlusraamatutesse kandmise eest. Peakohtunik allkirjastab võistlusprotokollid.

12.2. Võistlustoimkond peab saatma 5 kalendripäeva jooksul peale võistlusi EHL-i :

12.2.1. peakohtuniku kontrollitud ja allkirjastatud võistlusprotokollid

12.2.2. täidetud võistluskataloogi

12.2.3. kui võistlustest võtab osa koeri teistest riikidest, siis üks lisakataloog iga osaleva maa kohta

12.3. Kui tulemusi ei edastata määruste kohaselt, on EHL-i juhatusel õigus keelduda antud organisatsiooni jooksuvõistluste kalenderplaani kandmisest ja teha EKL-i juhatusele ettepanek kustutada antud organisatsiooni jooksuvõistlused kalenderplaanist.

      13. Võistlustest osavõtja vastutus


13.1. Võistluse korraldaja, toimkond ja abilised ei vastuta koera omanikuga, koeraga, esitajaga ega toimkonna liikmega võistluste ajal juhtunud õnnetuse eest välja arvatud juhul kui on tegu käesolevate reeglite eiramisega võistlustoimkonna poolt.

13.2. Võistlustoimkond ei vastuta koera lahtipääsemise, ärajooksmise või kadumise eest.

13.3. Koera omanik ei vastuta selle eest kui tema koer vigastab oma soorituse ajal teist koera, alates võistlusjooksu algusest kuni koerte taaslõastamiseni.

 

     14. Jooksutulemuse mittearvestamine (diskvalifitseerimine – disq.)


14.1. Jooksutulemuste mittearvestamist reguleerivad käesolev eeskiri ja EKL-i juhatuse poolt kinnitatud jooksuvõistluste juhendid. Kui kohtunikud otsustavad mitte arvestada koera jooksutulemust, siis rakendatakse järgnevaid võistluskeelu aegu ja võistlusraamatusse tehakse vastav märge:

14.1.1. esimene mittearvestamine kalendriaastal : koer ei saa osa võtta selle kalendripäeva jooksuvõistlusest

14.1.2. teine mittearvestamine samal kalendriaastal : 4 nädalane võistluskeeld

14.1.3. kolmas mittearvestamine samal kalendriaastal : 8 nädalane võistluskeeld

14.1.4. kui koera võistlusjooksud otsustatakse lugeda mitte arvestatuks kokku 4 korral kahel järjestikusel aastal, kaotab koer jooksuvõistlustel osalemisõiguse kogu eluks.

14.1.5. võistlusraamatusse tehtavad märked on: „Koer võib võistelda alates ...“(eesti keeles) ja „the dog's license is valid starting ...“ (inglise keeles) või „Koeral on eluaegne võistluskeeld“ (eesti keeles) ja „The dog's license is permanently revoked“ (inglise keeles)

 

15. Käitumine võistluspaigal.

 


15.1. Võistlustest osavõtja peab järgima kohtunike ja võistlustoimkonna juhtnööre ja korraldusi ning käituma korrektselt ja viisakalt kogu võistluse ajal.

15.2. Kohtunikud, võistlustoimkond ega võistlusest osavõtja ei tohi käituda ebasobivalt, näit. olla alkoholijoobes, kritiseerida hindavaid kohtunikke, lüüa oma või võõrast koera või käituda ebaausalt.

15.3. Võimalik intsident tuleb kajastada ka võistluse protokollis. Suurimad rikkumised tuleb kas peakohtunikul või korraldaval organisatsioonil koos võistlusprotokolliga esitada EHL-i juhatusele meetmete tarvituselevõtuks. EHL-i juhatus võib teha osavõtjale kirjaliku märkuse või määrata osavõtukeelu teatud ajaperioodiks ja korraldajale võistluste korraldamise keelu teatud ajaperioodiks.

15.4. Juhul kui rikkumise pani toime kohtunik või peakohtunik, tuleb probleem edastada otsustamiseks EKL Hurtade raja- ja maastikujooksukohtunike kogule. 

 

      16. Kaebused ja karistused


16.1. Kohtunike hinnang konkreetse koera kohta on sellel võistlusel lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.

16.2. Kui kahtlustatakse protseduuriliste reeglite rikkumist võib korraldavale toimkonnale esitada kautsjoni vastu kaebuse hiljemalt 2 tunni jooksul peale jooksuvõistluste lõpptulemuste avalikustamist. Jooksuvõistlust korraldav toimkond määrab kautsjoni suuruse mis avaldatakse jooksuvõistluse kataloogis. Võistluste toimkond vaatab läbi võistluse korraldusega seotud kaebused kahe nädala jooksul kaebuse esitamise päevast arvates. Kautsjon tagastatakse positiivse lahendi korral.

16.3. Eeskirjade rikkumise korral võib võistluse toimkond:

16.3.1. määrata osalejale hoiatuse

16.3.2. kõrvaldada võistluselt eeskirju rikkunud isiku ja võistlusele registreeritud koerad, kelle omanikuks on märgitud see isik või keda valdab vastav isik.

16.3.3. Võistluse toimkond võib esitada EHL-i juhatusele hiljemalt 5 päeva peale võistluse toimumise viimast päeva ettepaneku karistuse määramiseks.

 


17. Loomakaitse seadused.


17.1. Loomakaitseseaduse rikkumise kahtluse korral arvestab võistlustoimkond võistluse veterinaararsti arvamusega.

17.2. Alati tuleb järgida loomakaitse põhimõtteid. Seepärast on võistleva koera omanikul õigus mistahes hetkel koera võistlemine lõpetada.

17.3. Peakohtunik ja veterinaararst võivad keelata osavõtjal koera võistlema saatmast kui see on ohtlik koera tervisele. Juhul kui koer tuleb võistlustelt kõrvaldada seoses koera vigastusega või haigestumisega, jäävad tema kuni selle ajani saavutatud tulemused kehtima.

17.4. Alati kui on põhjust kahtlustada, et koer on vigastatud, tuleb võistlus katkestada ja koer viia veterinaararsti juurde kontrolli. Veterinaararst otsustab, kas koer võib võistlemist jätkata. Võistluse punktide arvestuse üle otsustavad kohtunikud.

 

     18. Doping


Koertele ei ole lubatud manustada jooksusooritust mõjutavaid aineid. Dopingukontrolli ja menetlust teostatakse vastavalt FCI eeskirjale.

 

     19. Võistlusraamatute register

19.1. EHL peab registrit kõikide Eestis välja antud võistlusraamatute kohta.

19.2. Kõik koera ja tema omaniku andmeid puudutavad muudatused kannab esitatud dokumentide alusel võistlusraamatusse registripidaja. Uued andmed on kehtivad alates kande tegemise hetkest.

19.3. Võistlusraamatute väljastamise korra koostab EHL juhatus.

 

20. EHL juhatusel on õigus toimkonna poolt tehtud ettekande alusel määrata käesolevat eeskirja või seda täiendavaid juhendeid rikkunud isikule karistuse järgnevalt:

20.1. esmakordsel rikkumisel – 30 päevane võistluskeeld

20.2. teistkordsel rikkumisel - aastane võistluskeeld

20.3. kolmandal rikkumisel - 5 aastane võistluskeeld

Võistluskeeld kehtib rikkumise toime pannud isiku omanduses olevatele kõigile koertele.


 
Valid XHTML and CSS.