EHL ÜLDKOOSOLEKUKUTSE 2022
Tuesday, 09 August 2022 19:33
There are no translations available.

TÄHELEPANU!

Eesti Hurtade Liidu üldkoosolek toimub teisipäeval, 23.08.2022 kell 18.00, Tallinnas, Rävala tn 8 büroohoone voldiksaalis (täpsema juhendi majas õige saali ülesleidmiseks koostame ürituse lähenedes). Üldkoosolek toimub ainult füüsilise kohtumisena.

 

Selleks, et ürituse korraldus sujuks, palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 20.08 meiliaadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Juhime tähelepanu, et lähtuvalt EHL põhikirja punktist 3.10.1 saab üks EHL liige volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni 5 EHL liiget.

 

Üldkoosoleku päevakord:

1) Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valmimine

2) Päevakorra kinnitamine

3) 2020 a majandusaasta aruanne

a. Arutelu

b. Aruande kinnitamine

4) EHL juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine

5) Muud küsimused

 

 
28.08.2022 TWIN CUP invitation
Saturday, 06 August 2022 12:34
There are no translations available.


Lure Coursing Competition Invitation by

Estonian Sighthound Union

 

Time of competition:                28.08.2022  International lure coursing competition (CACIL), national competition for breeds not eligible for CACIL and Twin Cup-2022 title competition

                                                 The exact timetable depends on the amount of dogs entered and will be announced after the registration deadline.

Organizer:                                Estonian Sighthound Union

Place of competition:               Pärnumaa, Suurkivi. Exact driving instructions are published with the time schedule.

Ground:                                   meadow

Competition classes:                International competitions: classes according to the FCI lure coursing rules. Bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes.

                                                 National competition: open class, bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes.

                                                 Title competition: title will be given for the dog with best total points from 27.08.2022 national competition in Latvia and 28.08.2022 competition in Estonia. The result has to be at least CQ, and at least 4 dogs from the competition class must participate on both days.

 

Participation rights:                International competition: Only dogs who comply with the requirements stated in point 1.4 of the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events.

                                               National competition:  only dogs stated in point 3.1 of  the EKU Sighthound Competition Rules.

 

Lure Coursing Director:           Katrin Raie

Prize judges :                           Liina Vaher EE, Dzintra Staprena LV, Liene Avotina LV

Secretary:                                Katariina Kärsten

Course design and lure operator:  Tanel Palmissaar  

 

Participation fees:                    International competition 40 EUR per participating dog.(ESU member 35€)

                                                 Breeds that compete in national competition- fee 35 EUR (ESU member 30€).           Fees are to be paid in cash to the secretary office on the day of the competition before the first start or to Estonian Sighthound Union account in Swedbank: EE132200221021302375.

 

Registration to the event:        Deadline: 22.08.2022 by email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Please notify the breed, full name of the dog, registration number, date of birth, ID number, sex, and coursing licence nr of the dog. Also add the name and phone number of the owner. Without correct information, dogs are not entered.After sending the registration, you will receive confirmation. Late entries may be denied. After registration, the owner has the obligation to pay the entry fee. EHL has the right to cancel the competitions in case there are less than 16 participants.

 

Withdrawals according to the EHL Rules for Organizing Sighthound Coursing Competitions.

 

On Saturday (27.08.2022), there is the first leg of TWIN CUP competition in Latvia. More information about that competition from their FB page.

 

There will be catering on the field J

 

 
28.08.2022 TWIN CUP võistluskutse
Saturday, 06 August 2022 12:32
There are no translations available.

EHL võistluskutse

 

Võistluste aeg:                         28.08.2022 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus (CACIL), rahvuslik võistlus tõugudele, kes ei võistle CACILile, ning Twin Cup-2022 tiitlivõistlus

                                                 Võistluste täpsem ajakava sõltub registreeritud koerte arvust ning avaldatakse peale registreerimistähtaja lõppu.

Korraldaja:                               Eesti Hurtade Liit

Võistluse koht:                         Pärnumaa, Suurkivi. Täpsem kohalesõiduskeem avaldatakse koos ajakavaga.

Pinnas:                                     heinamaa

Võistlusklassid:                        Rahvusvaheline võistlus: klassid vastavalt FCI jooksueeskirjadele, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera.

                                                  Rahvuslik võistlus: avatud klass, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera.

                                                 Tiitlivõistlus: Tiitel antakse välja kahe võistluse (27.08.2022 Lätis toimuva rahvusliku võistluse ja 28.08.2022 Eestis toimuva rahvusvahelise võistluse) tulemuste liitmise teel kokkuvõttes suurima punktisumma ja sertifikaadiväärilise tulemuse saanud koerale juhul kui antud võistlusklassis võistleb mõlemal võistluspäeval vähemalt neli koera.

                                                

Osalemisõigus:                         Rahvusvahelisel võistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes vastavad FCI  Rahvusvaheliste Raja- ja Maastikujooksuvõistluste reeglite punktile 1.4.

                                                 Rahvuslikul võistlusel võivad osaleda kõik EKL Hurtade jooksuvõistluse korraldamise eeskirja punktis 3.1 nimetatud tõud.

 

Võistluste toimkond:               võistluste juhataja:                             Katrin Raie

peakohtunik ja kohtunikud:             Liina Vaher EE, Dzintra Staprena LV, Liene Avotina LV

                                                 võistluste vastutav sekretär:               Katariina Kärsten

                                                 vastutav rajameister ja peibutise vedaja:        Tanel Palmissaar

 

Osalemistasu:                           Rahvusvahelisel võistlusel 40 EUR (EHL liikmele 35 EUR), rahvuslikul võistlusel 35 EUR (EHL liikmele 30 EUR).

EHL liikme soodustus kehtib 2022 a liikmemaksu tasunud liikmetele.

                                                 Tasu makstakse sularahas võistluspäeval enne võistluse algust või Eesti hurtade liidu arveldusarvele Swedpangas: EE132200221021302375.

 

Võistlustele registreerimine:    Võistlustele registreerimise viimane kuupäev: 22.08.2022 e-postiga aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Palume teatada osaleva koera tõu, nime, registrinumbri, sünnikuupäeva, ID tunnuse, soo, jooksuraamatu numbri ja omaniku nime ning telefoni numbri. Registreerimisel palume märkida ka võistlusklass (FCI-CACIL või CSS klass). Korrektsete registreerimisandmeteta koera võistlusele ei registreerita. Hilinenud registreerimisi võidakse mitte vastu võtta. Ilma jooksuraamatuta koeri võistlema ei lubata! Peale registreerimist on omanik kohustatud maksma registreerimistasu.

Võistlusest loobumine:            vastavalt EKL Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjale.

 

NB! tutvu EHL kodulehel olevate jooksuvõistluste korraldamise eeskirjadega!  

 

Samal nädalavahetusel, laupäeval, 27.08.2022 on TWIN CUP esimene osavõistlus Lätis. Rohkem infot Läti hurtade klubi FB lehelt.

 

Toitlustusvõimalus põllul J

 
EHL üldkoosoleku protokoll 04.12.2021
Friday, 17 December 2021 11:39
There are no translations available.

 

Eesti Hurtade Liitu 04.12.2021 üldkoosoleku protokoll

Mittetulundusühingu nimi: Eesti Hurtade Liit

Registrikood: 80110240

Toimumiskoht: Tallinn, Rävala 8

Algus kell 11.25

Lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: L. V.

Koosoleku protokollija: K. E.

Liikmeid kokku: 58

Kohal: isiklikult osaleb koosolekul 27 liiget, lisaks volitustega 22 liiget, sh kokku 49.

Päevakord

1.       Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valmimine

Ettepanek: Koosolekut juhatab L. V., protokollib K. E. ja hääli loeb K. K.

Hääletamine: kõik osalejad on ettepaneku poolt.

Otsus: koosolekut juhatab L. V., protokollib K. E. ning hääli loeb K. K.   

 

2.       Päevakorra kinnitamine.

Üldkoosoleku teates väljakuulutatud päevakord:

1)      Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
2) Päevakorra kinnitamine
3) Juhatuse esimehe sõnavõtt
4) 2019 a majandusaasta aruanne (lisatud)
a. Arutelu
b. Aruande kinnitamine
5) 2020 a majandusaasta aruande tutvustamine
6) Ülevaade 2021 a eelarvest
7) Leping K.R-iga
8) I.N liikmelisus
9) Ülevaade juhatuse tegevusest 2019-2021
10) 2022 a tegevusplaan
11) EHL juhatuse tagasikutsumine
12) EHL juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
13) Muud küsimused

 

a)       Ettepanek: I. N.  teeb ettepaneku välja jätta päevakorrast punkt 8.

Hääletamine: ettepaneku poolt 26, vastu 16.

Otsus: Võtta punkt 8  päevakorrast välja.

 

b)      Ettepanek: A.-D. N. teeb ettepaneku lisada päevakorda ühte juhatuse liiget puudutava rikkumismenetluse arutamine.

Hääletamine: 13 poolt, 21 vastu.

Otsus: selleteemalist punkti ei lisata päevakorda.

 

Koosolekult lahkub 1 volitusega osaleja, edasi on 47 häält.

c)       Ettepanek: L. V. teeb ettepaneku tõsta punkt 7 arutelus 5ndaks, peale 2019 a majandusaasta aruande arutelu.

Hääletamine: kõik osalejad on ettepaneku poolt.

Otsus: Algses päevakorras 7ndat punkti arutatakse peale 2019 a majandusaasta aruande arutelu.

 

3.       Juhatuse esimehe sõnavõtt

EHL juhatuse esimees L. V. toob välja et olulisemad päevakorrapunktid koosolekul on 2019 a majandusaasta aruanne ja uue juhatuse valimine. Loodame et koosolek on konstruktiivne. Hetkel ol EHLil 58 liiget, koosolekul osaleb 49 (neist 27 isiklikult). See on väga hea, et huvi on suur ja liikmed on aktiivsed. VEBi pöördumist tutvustame muude teemade all.

4.       2019 a majandusaasta aruanne

I. V. jagab selgitusi 2019 majandusaasta aruande kohta.

Ettepanek: M. E. teeb ettepaneku 2019 majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine: 46 poolt, 2 vastu.

Otsus: Kinnitada 2019 a majandusaasta aruanne.

 

5.       Leping K. R.-ga

L. V. selgitab K. R-ga sõlmitud lepingu põhjuseid. 2019 aasta EM raames andis I. N. EM jaoks tehtud pangakaardi K.R.-le, kes võttis kaardiga välja suuremad summad sularaha. K. R.-ga sõlmiti  2019 novembris leping omastatud raha (3150€) tagastamiseks. Oleme üritanud anda see kiirmenetlusse, tasudes riigilõivu (ligi 200 €), kuid seda ei rahuldatud, kuna intressinõue oli liiga suur.  See raha (3150€)  kajastub majandusaasta aruandes viitvõlana.

 

Ettepanek: R. K. teeb ettepaneku anda see maksekäsu kiirmenetluse alusel kohtusse ilma intressinõudeta.

Hääletamine: 4 erapooletut, 41 poolt.

Otsus:  Võla sisse nõudmiseks antakse avaldus maksekäsk kiirmenetlusse ilma intressinõudeta.

 

6.        2020 a majandusaasta aruande arutelu

L. V. annab ülevaate, kuidas on toimunud 2020 kulude ja tulude liikumised EHL arvel. 2019 alustades oli rahaline seis nullis, samas vajasid lahendamist veel mitmeid EM-st jäänud võlgnevused (Jõulumäe keskus, auhindade saatmine võistkondadele jms). Varasemalt liikus suurem osa ürituste korraldamisega seotud kulusid ja tulusid sularahas, selles osas on tehtud põhimõtteline muudatus- uus juhatus leppis kohe kokku, et edaspidi arveldatakse ainult läbi pangakonto. I. V. (majandusaasta aruannete koostaja) kinnitab, et järgmiste aastate majandusaastate aruannete koostamine on selgem ja lihtsam kui 2019. a oma.

 

7.       Ülevaade juhatuse tegevusest 2019-2021

L. V. annab ülevaate juhatuse tegevusest 2019-2021 aastatel. Septembris 2019 toimus üldkoosolek, kus kinnitati 2017 ja 2018 a majandusaastate aruanded ning valiti praegune juhatus. 2020 oli keeruline aeg, uus juhatus üritas kokku panna 2019 a majandusaasta aruannet, ning koroonapandeemia tõttu oli ürituste korraldamine keeruline- toimus siiski 2 erinäitust, ning 4 jooksuvõistlust. Oktoobris korraldasime toimkonnaliikmete põhikoolituse, kust mitmed on ka juba atesteeritud, teised jõuavad atesteerimiseni järgmise hooaja jooksul. On väga positiivne, et huvilisi on juurde tulnud. 2021 aastal on toimunud paar harjutusjooksu, 7 jooksuvõistlust ja erinäitus. K. R. teeb ülevaate, mis seisus on Balti maastikujooksu võitja statuut. Läti hurdaliiduga on kokkulepe, et statuudiga ei minda edasi enne, kui Leedu kohtunike kvaliteet on stabiliseerunud. L. V. selgitab Aasta jooksukoera statuudi seisu. EKL-is ei kinnitatud statuuti, kuna nad ei soovi ise punktiarvestust pidada. L. V. uurib teistest allüksustest, kuidas on süsteem üles ehitatud punktiarvestuseks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et klubi olukord on paranenud.

 

8.       2022 a tegevusplaan

L. V. tutvustab 2022 aasta tegevusplaani. Kennelliit on kinnitanud jooksuvõistlused (21-22 mai, 16-17 juuli, 28 august ja 17-18 september) ja erinäitused 9. aprillil (samal nädalavahetusel Tallinna võitja näitusega) ja 4. juunil (samal nädalavahetusel Eesti Võitjaga). Järgmisel juhatusel saab olema samuti lai tööpõld, edasi on vaja tegeleda kodulehega, on vaja läbi töötada normdokumendid, selgitada välja inventari hoolduse ja hankimise edasine saatus.

 

9.       Eesti Hurtade liidu juhatuse tagasi kutsumine

Ettepanek: Kutsuda tagasi EHL juhatus.

Hääletamine: Poolt 45 liiget

Otsus: kutsuda tagasi EHL juhatus.

10.   EHL juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

 

a)       Ettepanek: Valida kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus K. E., M. E., L.-L. H.

Hääletamine: Poolt 45 liiget

Otsus: Hääli loeb kolmeliikmeline komisjon koosseisus K. E., M. E., L.-L. H.

 

b)      Ettepanek: Määrata revidendiks M. E.

Hääletamine: Poolt 45 liiget

Otsus: Revidendiks valiti M. E.

 

c)       Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati: T. P., K. R., K. K., L. V., M. E., H. R., K. U.

 

Ettepanek: Liina Vaher teeb ettepaneku valida juhatusse 5 liiget.

Hääletamine: poolt 45 liiget

Otsus: EHL juhatus saab olema viieliikmeline.

 

Iga juhatuse liikme kandidaat teeb lühitutvustuse enda tegevustest ja plaanidest. Seejärel jagati laiali valimissedelid. Peale salajast nimelist hääletust luges häältelugemiskomisjon igale kandidaadile antud hääled kokku ning tulemus oli järgmine:

T. P. 46 häält

L. V. 45 häält

K. K. 37 häält

H. R. 33 häält

K. R. 31 häält

M. E. 20 häält

K. U. 12 häält

 

Otsus: Moodustatakse uus juhatus koosseisus Tanel Palmissaar, Liina Vaher, Katariina Kärsten, Heidy Rüütel, Katrin Raie.

 

11.   Muud küsimused

M. E. tegi ettepaneku, et liikmemaksu tasumiseks võiks panna paika kindla kuupäeva. L. V. selgitas, et juhatus on selleks kokku leppinud 1. märtsi, kuid mõistlik oleks see sätestada juba põhikirjas, ning selle võiks päevakorda võtta järgmisel üldkoosolekul.

L. V. tegi ettepaneku tõsta liikmemaksu vähemalt 15€-ni. Seda võiks arutada uus juhatus ning vajadusel võtta see üldkoosoleku päevakorda.  Leiti, et vajalik oleks kodulehel kajastada juhatuse liikmete tegevusvaldkonnad, et liikmed saaksid otse pöörduda vastava inimese poole. Rõhutati kodulehega tegelemise vajadust- vajalik leida uus tegija. Vajalik on välja töötada atesteerimistunnistuste blankett.

K. U. küsimus: kuidas on järgmisel võistlusperioodil sprinterite arvestus?

L. V.  annab selgitusi VEBi pöördumises esitatud küsimuste kohta.

 

1. Maastikujooksude toimkonna liikmete atesteerimine - tänaseks on mitmel inimesel teatud positsioonidel vajalik arv kordi stažeeritud, palume koosolekul seletada atesteerimiskorda ja -sagedust ning esimesed atesteerimised ka ära kinnitada. Vastav info tuleks ka kodulehel üle vaadata ja lisada uued nimed.

Toimkonnaliikmete nimekirja on lisandunud on T. P. ja M. M. vedajatena, M. E. ja L.-L. H. sekretariaadis ja M. E. lähetajana.

 

2. 2022 a. jooksude kalender – võistluseid on kalendris väga vähe. Kas on muudatuse plaane, arvestades, et meie esimesed võistlused on vaid nädal aega enne Soome MM-i? Kas võiks palun luua võimaluse noorematele koertele MM-ile kvalifitseeruda ja erandkorras mõne rahvusliku võistluse juurde lisada aprilli või siis mai algusesse? Miks mitte talvemaastikujooks korraldada?

Kalendris on 7 võistlust, mis on EHL ressursse arvestades optimaalne võistluste arv. Aprillis-mai alguses võistluste korraldamine sõltub väga suurel määral ilmast, sest põllud peavad olema kuivad. Aga rahvusliku võistluse lisamine võib olla võimalik.

 

3. Rahvuslike võistluste korraldamine - palume arutada seda võimalust, et lubada ka mõnel teisel EKL'i klubil rahvuslikke võistluseid korraldada. Korrata üle, mida selleks vaja on, et teine klubi saaks korraldada (lisaks sellele, et avaldus peab olema tehtud eelneva aasta veebruariks) - kas poleks mõeldav juba 2022 a korraldamisel nt MTÜ Tartu Trennid abi kasutada, muuhulgas ka võistluste asukohta atraktiivsemaks või põnevamaks muuta Kesk- või Lõuna-Eesti näol - selles klubis (koos äsjaloodud VEB TÜ-ga, mis ootab veel EKL liikmeks saamist) on väga heade kontaktidega inimesi, kelle kaudu saaks kvaliteetsete põldude kasutuslubasid. Lisaks on seal tiimid, kes on korraldanud mitteametlikke võistluseid, kus osalejate arv on sama või rohkemgi kui EHL võistlustel.

 

Kesk- või Lõuna-Eestis võistluste korraldamine on igati tervitatav. Rahvusvaheliste võistluste toimumiskohad on FCI-s kinnitatud ja neid muuta ei saa, aga rahvuslike võistluste puhul oleks ehk võimalik toimumiskohta muuta. Võistluste taotlemise kord on ära toodud EHL kodulehel Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjas (punkt 5). Klubide poolne abi jooksuvõistluste või näituste korraldamisel on väga oodatud.

 

4. Hurtade maastikujooksude kohtunikuks saamine - Eestis on väga vähe kohtunikke, kas võiks palun välja töötada dokumendi, mis sätestab kohtunikuks saamise tingimused ja korra? Kuidas on kohtunike koolitamisega?

Kohtunike järelkasvu koolitamine on EHL jaoks väga oluline teema. Kohtunike koolitamine on  EKL hurtade raja- ja maastikujooksu kohtunike kogu pädevuses ja toimub vastavalt EKL hurtade jooksuvõistluste kohtunike statuudile.

5. Soomes toimuva 2022 aasta maastikujooksu MM-i koondise kapten - võistlus toimub juba poole aasta pärast. Kuna see on meile lähedal, on ilmselt koondis ka selle võrra suurem kui tavaliselt. Selle aasta koondisel tekkis konflikt selle üle, kes ja kuidas kapteniks saab - kas võiks ka selle juhendi välja töötada ja avalikustada? Uurida juba praegu, kas on kaptenikandidaate ja tutvustada, kuidas enda kandidatuur esitada? Kes valib lõpuks välja kapteni?

Meeskonna kapteni valimiseks eraldi reegleid ei ole. Kapten peaks olema kursis maastikujooksude nõuetega, samuti peaks ta oskama inglise keelt. Üheks ettepanekuks oli, et kapteni  peaks valima eelkõige võistlema minev meeskond ise.

6. Töösertifikaatide kehtivus - EKL poolt välja antud Töösertifikaat on ainult eestikeelne, kui seda on soov kasutada ka väljapool Eestit (näiteks Läti hurtade klubi näitusel), siis keegi ei saa sellest aru. Vaja oleks ka inglise keelset varianti ja palume teha EHL see ettepanek EKL juhatusele.

See punkt on uue juhatuse pädevuses.

7. Aasta maastikujooksu koera tunnustamine EKL tasandil - mida on selleks seni tehtud, mida saame veel teha, et selleni jõuda? Lisaks palume veel avaldada aasta maastikujooksu koera tunnustamise statuut.

Aasta maastikujooksu koera tunnustamise statuut on olnud valmis juba aastaid. Siiani pole EKL juhatus seda kinnitanud tuues põhjuseks selle, et maastikujooksuvõistlusi ei korralda mitte EKL allüksus vaid eraldiseisev klubi. Praeguse EKL juhatuse seisukoht maastikujooksu koera tunnustamiseks on positiivne, lahtiseks jäi see vaid seetõttu, et EKL büroo ei soovinud ise statistikat hallata. Tänaseks on meil olemas programm, mis statistika haldamisega toime tuleb ja uus EHL juhatus saab selle teemaga uuesti EKL-I juhatuse poole pöörduda.

8. EHL dokumentide korrastamine ja avaldamine - kas võiks kaaluda töögrupi loomist, et kaasajastada ja avalikustada kõik EHL'iga seotud dokumendid ja reeglid, lisaks EHL-i kodulehekülg? Kogu EHL koduleht vajaks uuendamist. Näiteid on siin juba toodud - kohtunikuks saamise kord, aasta jooksukoera statuut, koondise kapteniks kandideerimine jne. EHL kontaktide alla võiks panna rohkem tõugude esindajate andmeid, hetkel seal välja toodud ainult 5 tõu esindajad.

EHL kodulehe uuendamine on töös.

9. EHL-i nimekirjas olevate koerte pensionile saatmine – meil on Eestis üpris vähe vahvaid jooksukoeri, kes on tegusad ja võistlevad kuni 8-eluaastani. Oleks imeilus saata nad ka väärikalt pensionile kas siis roseti või aukirjaga.

Ettepanekut arutati, leiti, et ettepanek on asjakohane.

 

10. EHL jooksureeglite ülevaatamine ja parandamine – palume üle vaadata jooksuvõistluse korraldamise reeglid ning korraldamise ja hindamise juhend, teha sinna parandusi ja täiendusi.

Jooksureeglite ülevaatamine ja uuendamine FCI uutest reeglitest tulenevalt on EHL juhatuse prioriteet.

 

Protokollija: K. E.

Koosoleku juhataja: L. V.


 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Valid XHTML and CSS.